ΟΦΗ-logo

Μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΦΗ, στη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΕ Ο.Φ.Η.1925», ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 139787860000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό και στα άρθρα του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, κατόπιν της από 28.6.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ Ο.Φ.Η. 1925» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Καντάνου (Γήπεδο ΟΦΗ), για τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., στον ως άνω αναφερόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί στου μετόχους της τα εξής:

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουλίου 2021, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όποιος έχει και αποδεικνύει τη ιδιότητά του ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετοχών της εταιρείας, είτε με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

2.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέτοχοι από απόσταση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του νόμου (άρθ. 125 του Ν. 4548/2018 και άρθρα 14 και 15 του Καταστατικού).

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

3.1. Στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι μέτοχοι δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξή της (άρθρο 14 του Καταστατικού).

4.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4.1.Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων (άρθρο 16 του Καταστατικού). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Ηράκλειο, 30.6.2021

Με Εντολή Δ.Σ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλοςfrom https://ift.tt/2PVFbq8