Παναθηναϊκός: Λίγο κάτω από τα 3 εκατ. ευρώ έκλεισε η τελευταία ΑΜΚ

Κατά 2.961.999,90 ευρώ καλύφθηκε μερικώς η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που είχε προκηρυχθεί στις 5 Μαΐου. Στα 49.636.097,9 ευρώ τα χρήματα που έχει βάλει στο “τριφύλλι” η πλευρά Αλαφούζου τους τελευταίους 39 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ:

Διαβάζονται περισσότερο τώρα…

“Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’, το διακριτικό τίτλο ‘Π.Α.Ο. ΠΑΕ’ και αριθμό ΓΕΜΗ 330401000.

Την 06/10/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2639858, το από 15/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, καθώς και η από 15/09/2021 Έκθεση Πιστοποίησης της Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Χρήστου Βλάχου (με ΑΜ ΣΟΕΛ 38891), μέλους της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία ‘KF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε’ (με ΑΜ ΣΟΕΛ 132), σύμφωνα με τα οποία:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 2.961.999,90 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 5.000.010,00 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/05/2021.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)”.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως η μερική καταβολή της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά το ποσό των 2.961.999,90€, κεφαλαιοποιήθηκε διά εκδόσεως εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (9.873.333) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στο ποσό των 57.741.934,80€, διαιρούμενο σε 192.473.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων (δια νόμου) το 10%, ήτοι 19.247.312 μετοχές ανήκουν στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

πηγή: newspao.gr

Original article: Παναθηναϊκός: Λίγο κάτω από τα 3 εκατ. ευρώ έκλεισε η τελευταία ΑΜΚ.from LIVE SPORT NEWS 24 https://ift.tt/3aktq6q